Izmene seta poreskih zakona

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je niz izmena i dopuna poreskih zakona i zakona koji uređuje akcize, a koji su objavljeni u Službenom glasniku RS br. 153/2020 od dana 21.12.2020. godine. I  ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Povećanje neoporezivog iznosa Prva značajnija promena koje je uvedena Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana odnosi se na povećanje neoporezivog iznosa. Naime, osnovicu poreza na zarade čini zarada na osnovu ovog zakona, umanjena za iznos od 18.300,00 dinara, umesto do skorašnjeg neoporezivog iznosa od 16.300,00 dinara. Prvo usklađivanje neoporezivog iznosa zarade od 18.300 dinara godišnjim indeksom potrošačkih...

Nove mere za ublažavanje ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19

I  UREDBA VLADE REPUBLIKE SRBIJE Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 koja je objavljena u Službenom glasniku RS br. 156/2020 od dana 25.12.2020. godine („Uredba“). Ovom Uredbom se bliže uređuje postupak i način odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 ("Službeni glasnik RS", br....

Najniža i najviša osnovica doprinosa za 2021. godinu

U skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Ministarstvo finansija je objavilo iznose najniže i najviše osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji će važiti od od 1. januara do 31. decembra 2021. godine. Najviša mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 405.750 dinara. Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 28.402 dinara. Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu iznosi 4.869.000 dinara. Predmetni iznosu su objavljeni u Službenom glasniku RS br. 154/2020 od 23.12.2020. godine. Ovaj članak je...

Kriptovalute konačno dobile regulatorni okvir – usvojen je Zakon o digitalnoj imovini

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o digitalnoj imovini, koji je objavljen u u Službenom glasniku RS br. 153/2020 od dana 21.12.2020. godine. Ovim zakonom uređuje se izdavanje digitalne imovine i sekundarno trgovanje digitalnom imovinom u Republici Srbiji, pružanje usluga povezanih s digitalnom imovinom, založno i fiducijarno pravo na digitalnoj imovini, i nadležnost Komisije za hartije od vrednosti i Narodne banke Srbije. Ovaj zakon stupa na snagu 29.12.2020. godine, a primenjuje se po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu, odnosno od 29.06.2021. godine. Razlozi za donošenje novog zakona  Najvažniji razlozi za donošenje ovog zakona su: regulisanje tržišta...

Usvojen novi Zakon o fiskalizaciji

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o fiskalizaciji, koji je objavljen u u Službenom glasniku RS br. 153/2020 od dana 21.12.2020. godine. Ovaj zakon se primenjuje počev od 1. januara 2022. godine. Osnovni razlog za donošenje ovog zakona zasniva se na potrebi da se uspostavi sistem koji će osigurati da se svaki promet dobara i usluga na malo, kao i svaki primljeni avans za budući promet dobara i usluga na malo, evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja. Prema tome, osnovni ciljevi uspostavljanja novog sistema fiskalizacije su: Efikasna kontrola svih isporuka dobara i usluga, uključujući i primljene avanse za budući promet...

Podsetnik za poslodavce da ažuriraju podatke u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

Uskoro ističe rok predviđen izmenama Zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („ZOCROSO“), a shodno kojem poslodavci moraju da usklade registrovane podatke sa Odlukom o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Odluka“) najkasnije do 01.01.2021. godine.  O ovoj obavezi smo već pisali u članku koji je dostupan ovde. Poslodavci odnosno podnosioci jedinstvene prijave dužni su da u Jedinstvenoj bazi CROSO izvrše ažuriranje ranije unetih podataka o zanimanju, vrsti i nivou kvalifikacije, odnosno obrazovanja koji se zahtevaju za radno angažovanje na određenim poslovima, odnosno radnom mestu. Usaglašavanje prijavljenih podataka treba da bude urađeno u...

Produžen rok zastarelosti carinskog duga

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopuni Carinskog zakona koji je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 144/20 od dana 27. novembra 2020. godine ( „Zakon“). Produženje roka zastarelosti Najvažnija promena koju donosi Zakon odnosi se na produženje rokova za nastupanje zastarelosti carinskog duga, čime se državi daje više vremena da reaguje i zaštiti svoje interese. Naime, do sada je u Carinskom zakonu bilo predviđeno da se carinski dug ne može naplatiti po isteku roka od tri godine od dana njegovog nastanka. Međutim, taj rok je produžen, te se sada carinski dug ne može naplatiti po...

Novine u Zakonu o porezima na imovinu

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima a imovinu koji je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 144/20 od dana 27. novembra 2020. godine („Zakon“). Osnovni razlog za donošenje ovog Zakona sadržan je u potrebi da se nadležnost za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava prenese sa Poreske uprave na jedinice lokalne samouprave.  Zakon se donosi i u cilju usaglašavanja sa zakonima kojima se uređuju otvoreni investicioni fondovi, odnosno alternativni investicioni fondovi. Takođe, vrši se dopuna i preciziranje pojedinih odredbi, posebno u delu koji...

Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 144/20 od dana 27. novembra 2020. godine ( „Zakon“). Osnovni razlozi za donošenje Zakona sadržani su u stvaranju pravnog osnova kako bi se sistemom oporezivanja u Republici Srbiji obuhvatili i otvoreni investicioni fondovi, odnosno alternativni investicioni fondovi, koji nemaju svojstvo pravnog lica, a koji su upisani u odgovarajući registar u skladu sa zakonom, kao i u daljem pojednostavljenju poreskog postupka i poboljšanju elektronske komunikacije između nadležnih poreskih organa i poreskih obveznika. Ove izmene i...

Od 2022. godine obavezno izdavanje elektronskih faktura

Primena novog Zakona o računovodstvu (Službeni glasnik RS br. 73/2019) počela je 1. januara 2020. godine, sa izuzetkom pojedinih odredba čija primena je dodatno odložena. To je upravo slučaj sa odredbom člana 9. stav 3. ovog zakona koja će početi da se primenjuje počev od 1. januara 2022. godine. Ovom odredbom propisano je da se faktura (račun) kao računovodstvena isprava sastavlja i dostavlja pravnim licima i preduzetnicima u elektronskom obliku i da mora biti potvrđena od strane odgovornog lica koje svojim potpisom ili drugom identifikacionom oznakom potvrđuje njenu verodostojnost. Identifikaciona oznaka se utvrđuje opštim aktom kojim pravno lice, odnosno preduzetnik...