Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti objavio publikaciju sa stavovima, mišljenjima i praksom u oblasti zaštite podataka o ličnosti

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti objavio publikaciju sa stavovima, mišljenjima i praksom u oblasti zaštite podataka o ličnosti

8. mart 2023.

Povodom obeležavanja Dana zaštite podataka o ličnosti (28. januar), Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti („Poverenik“) je, kao i prethodnih godina, objavio publikaciju pod nazivom „Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi, mišljenja i praksa Poverenika“. Predmetna publikacija je osma po redu ovog tipa i dostupna je na ovom linku.

U nastavku ovog teksta donosimo pregled nekoliko stavova, odnosno mišljenja Poverenika objavljenih u predmetnoj publikaciji u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Zakon“).

  1. Obrada biometrijskih podataka zaposlenih uređajem za prepoznavanje lica u svrhu kontrole i evidentiranja radnog vremena zaposlenih

Prilikom vršenja nadzora nad postupanjem rukovaoca podacima o ličnosti, Poverenik je našao da je isti postupao protivno odredbama Zakona, te mu je zabranjeno da vrši obradu slika lica zaposlenih u cilju njihove jedinstvene identifikacije putem uređaja za prepoznavanje lica, u svrhu kontrole i evidentiranja radnog vremena zaposlenih. Naime, obrada pomenutih biometrijskih podataka zaposlenih je vršena:

  • suprotno odredbama člana 17. Zakona (koji uređuje obradu posebnih vrsta podataka o ličnosti);
  • bez pravnog osnova;
  • suprotno načelu minimizacije podataka; te
  • bez prethodno izvršene procene uticaja predviđenih radnji obrade na zaštitu podatka o ličnosti i pribavljenog mišljenja Poverenika.

Rukovaocu je stoga naloženo da komisijski obriše sve podatke o ličnosti zaposlenih koji su prikupljeni radi dalje obrade putem uređaja za prepoznavanje lica, tj. u svrhu kontrole i evidentiranja radnog vremena zaposlenih, te da obavesti sve zaposlene od kojih su predmetni podaci prikupljeni o brisanju tih podataka.

  1. Obrada podataka o ličnosti prilikom onlajn kupovine robe

Takođe u okviru vršenja nadzora nad postupanjem rukovaoca podacima o ličnosti, Poverenik je zabranio rukovaocu da obrađuje određene podatke o ličnosti fizičkih lica prilikom onlajn kupovine robe putem pojedinih internet stranica, i to podatke o broju isprave (lične karte/pasoša), a zbog toga što u vreme prikupljanja spornih podataka nisu bili ispunjeni uslovi iz člana 12. stav 1. tačka 3. Zakona (da je obrada neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca). Naime, svrha obrade je u konkretnom slučaju bila povraćaj novca kupcu za već kupljenu robu ili uslugu, odnosno odustajanje od kupovine u slučaju prethodno plaćenog avansa, pri čemu pravna obaveza rukovaoca nastaje tek u momentu povraćaja novca kupcu.

Shodno tome, rukovalac je u ovom slučaju postupao protivno načelima zakonitosti, poštenja i transparentnosti, kao i minimizacije podataka.

  1. Pristanak za obradu podataka putem video nadzora

Poverenik je u formi odgovora na pitanje (koja Povereniku mogu postavljati građani, pravna lica, udruženja i organi vlasti, povodom nedoumica u pogledu primene Zakona) u vezi sa obradom podataka o ličnosti korišćenjem video nadzora izneo mišljenje da takva obrada nije na poseban način uređena Zakonom, ali je neophodno poštovanje načela obrade i izvršavanje Zakonom utvrđenih obaveza.

U tom smislu, pristanak lica na koje se odnose podaci koji se obrađuju jeste jedan od mogućih pravnih osnova obrade, pod kojim se podrazumeva dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose. Lice ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku, o čemu mora biti obavešteno pre davanja pristanka. Prilikom ocenjivanja da li je pristanak za obradu podataka o ličnosti slobodno dat, posebno se mora voditi računa o tome da li se izvršenje ugovora, uključujući i pružanje usluga, uslovljava davanjem pristanka koji nije neophodan za njegovo izvršenje.

Pristanak, dakle, može biti odgovarajući pravni osnov za obradu samo ako izjava volje lica čiji se podaci obrađuju ispunjava sve Zakonom propisane uslove.

  1. Prenos podataka u SAD

Shodno pojašnjenju datom u formi odgovora Poverenika na postavljeno pitanje, standardne ugovorne klauzule koje je Poverenik utvrdio u skladu sa Zakonom predstavljaju jedan od načina na koji se mogu obezbediti odgovarajuće mere zaštite podataka prilikom njihovog prenosa u drugu državu, na deo njene teritorije ili u jedan ili više sektora određenih delatnosti u toj državi, odnosno u međunarodnu organizaciju, ali samo u slučaju kada se radi o odnosu između rukovaoca i obrađivača.

Drugim rečima, iste nisu primenjive na slučaj prenosa od strane rukovaoca drugom rukovaocu budući da domaći zakon, za razliku od GDPR-a, ne prepoznaje ovu vrstu standardnih ugovornih klauzula.

  1. Obrada podataka iz kaznene evidencije

Za kraj, Poverenik je, takođe u formi odgovora na pitanje, zauzeo mišljenje da pravni osnov za obradu podataka o ličnosti koja je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca (u smislu odredbe člana 12. stav 1. tačka 3) Zakona) mora biti određen zakonom, pa bi obrada podataka o ličnosti koji se odnose na krivične presude, kažnjiva dela i mere bezbednosti (a što uključuje i uvid u takve podatke) bila zakonita ukoliko je neophodna za izvršavanje posebnim zakonom utvrđenih obaveza rukovaoca.

Naime, odredbom člana 19. stav 1. Zakona propisano je da se obrada podataka o ličnosti koji se odnose na krivične presude, kažnjiva dela i mere bezbednosti se vršiti na osnovu člana 12. stav 1. Zakona (i) samo pod nadzorom nadležnog organa ili (ii) ako je obrada dopuštena zakonom, uz primenu odgovarajućih posebnih mera zaštite prava i sloboda lica na koje se podaci odnose. Shodno odredbi člana 12. stav 1. tačka 3) Zakona, obrada je zakonita ako je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca.

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.