Iz kojih razloga i u kom roku zaposleni može da ospori aneks ugovora o radu?

Iz kojih razloga i u kom roku zaposleni može da ospori aneks ugovora o radu?

20. februar 2024.

Zakon o radu (Službeni glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje) („ZOR“) propisuje osnove, tj. situacije u kojima poslodavac može da ponudi zaposlenom izmenu ugovorenih uslova rada (tj. zaključenje aneksa ugovora o radu), kao i proceduru koju je potrebno sprovesti u te svrhe.

Nezavisno od ishoda predmetnog postupka, ZOR propisuje da zaposleni zadržava pravo da u sudskom postupku osporava zakonitost aneksa ugovora, i to:

  • u sudskom postupku povodom otkaza ugovora o radu, ako odbije zaključenje ponuđenog aneksa, te mu usled toga prestane radni odnos kod poslodavca; kao i
  • u sudskom postupku povodom zakonitosti aneksa, ako prihvati njegovo zaključenje.

Rok za pokretanje radnog spora

Oba prethodno navedena sudska postupka predstavljaju parnicu iz radnog odnosa, odnosno tzv. radni spor. Sa tim u vezi, ZOR propisuje da je rok za pokretanje spora 60 dana od dana dostavljanja rešenja (kojim je povređeno pravo zaposlenog, npr. rešenja o otkazu) ili dana zaključenja aneksa ugovora o radu, odnosno saznanja za povredu prava.

Stav sudske prakse

Povodom ovog pitanja, Vrhovni kasacioni sud (sada Vrhovni sud) Republike Srbije je, na sednici Građanskog odeljenja održanoj dana 12.10.2021. godine, zauzeo stav da se, u odnosu na ugovor o radu i njegove izmene i dopune (aneks), može tražiti utvrđenje ništavosti iz razloga koje propisuje ZOR, ali i Zakon o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, Službeni list SRJ br. 31/93, Službeni list SCG br. 1/2003 – Ustavna povelja i Službeni glasnik RS br. 18/2020) („ZOO“), kao i da tužba za utvrđenje ništavosti ne zastareva. Stoga se tužba radi utvrđenja ništavosti odredaba aneksa ugovora o radu može podneti nezavisno od roka za podnošenje tužbe u radnom sporu.

Naime, ZOR propisuje da su pojedine odredbe ugovora o radu kojima su utvrđeni nepovoljniji uslovi rada od uslova utvrđenih zakonom i opštim aktom, odnosno koje se zasnivaju na netačnom obaveštenju od strane poslodavca o pojedinim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog – ništave. Takođe, ZOR propisuje da su ništave odredbe ugovora o radu kojima se utvrđuje diskriminacija, kao i da se ništavost odredaba ugovora o radu utvrđuje pred nadležnim sudom, te da pravo da se zahteva utvrđivanje ništavosti ne zastareva.

Međutim, shodno pomenutom stavu, u radnom sporu se ne mogu isključiti ni razlozi ništavosti ugovora propisani odredbama ZOO, a shodno kojima je ništav ugovor koji je protivan prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima, kao i kada je predmet ugovorne obaveze nemoguć, nedopušten, neodređen ili neodrediv, odnosno ako osnov obaveze ne postoji ili je nedopušten. Ovo iz razloga što je ugovor o radu, u širem smislu, vrsta građanskopravnog ugovora, na koji se, pored ZOR, supsidijarno primenjuju pravila ugovornog prava u pogledu punovažnosti ugovora, utvrđena odredbama ZOO.

U skladu sa tim, ZOR ne reguliše pitanje posledica utvrđivanja ništavosti ugovora o radu, odnosno aneksa ugovora o radu (već samo poništaja nezakonitog otkaza), te se u tom pogledu primenjuju odredbe ZOO.

U skladu sa navedenim, zaključak suda je da se tužba za ništavost odredaba ugovora o radu (odnosno aneksa ugovora o radu) može podneti nezavisno od roka propisanog ZOR (60 dana), te je ne treba vezivati za pomenuti prekluzivni rok u situaciji kada zaposleni traži utvrđivanje ništavosti odredaba ugovora o radu (aneksa ugovora o radu) po osnovu:

  • nepovoljnijih uslova rada od uslova utvrđenih zakonom i opštim aktom (član 9. stav 2. ZOR);
  • netačnog obaveštenja od strane poslodavca o pojedinim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog (član 9. stav 2. ZOR);
  • diskriminacije (član 20. stav 2. ZOR);
  • bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu, u skladu sa zakonom (član 80. stav 1. ZOR).

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.