Google Analitika – razmimoilaženje u stavovima evropskih tela za zaštitu podataka o ličnosti

Google Analitika – razmimoilaženje u stavovima evropskih tela za zaštitu podataka o ličnosti

27. januar 2023.

Španski organ za zaštitu podataka o ličnosti je nedavno svojom odlukom odbio jednu od 101 žalbe koju je NOYB, organizacija aktivista za zaštitu privatnosti, podnela protiv 101 evropske kompanije zbog upotrebe Google Analitike.

Više o problematici korišćenja predmetnog Google servisa možete pročitati ovde.

Ova odluka, naime, predstavlja prvu kojom je jedna od pomenutih žalbi odbijena, te kao takva odstupa od stava koji su po ovom pitanju zauzeli nadležni organi Francuske, Italije, Austrije i Danske.

Razlozi odluke

Kao što je prethodno pomenuto, odluka je doneta po pritužbi podnetoj povodom korišćenja Google Analitike, a u konkretnom slučaju protiv Španske kraljevske akademije („RAE“), javne ustanove zadužene za zaštitu španskog jezika.

U svom odgovoru na pritužbu, RAE je istakla da je jedina svrha korišćenja Google Analitike u njihovom slučaju bila ostvarivanje cilja ustanove, tj. očuvanja španskog jezika, a ne sticanje dobiti ili ostvarivanje drugih interesa komercijalne prirode. U tu svrhu, pomenuti servis su koristili za potrebe prikupljanja statističkih podataka, i to isključivo zbirne prirode, tj. nisu imali pristup pojedinačnim IP adresama korisnika, već samo ID broju koji Google nasumično dodeljuje svojim korisnicima, a na osnovu kojeg nije moguće izvršiti ponovnu identifikaciju korisnika. Ova praksa RAE je trajala do 03.12.2020. godine.

Postupajući organ je ovu argumentaciju prihvatio, te je shodno tome odlučio da nema dokaza da je RAE u konkretnom slučaju postupao protivno odredbama GDPR.

Praktični značaj odluke

Shodno ovoj odluci svako korišćenje Google Analitike ne predstavlja nužno kršenje odredaba GDPR. Ipak, ovakvo stanovište značajno odstupa od prethodne prakse po tom pitanju, te se može reći da za sada predstavlja izolovan slučaj u stavovima organa zemalja članica EU koji su nadležni za pitanja zaštite podataka o ličnosti.

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.