Usvojen novi Zakon o fiskalizaciji

Usvojen novi Zakon o fiskalizaciji

30. decembra 2020.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o fiskalizaciji, koji je objavljen u u Službenom glasniku RS br. 153/2020 od dana 21.12.2020. godine.

Ovaj zakon se primenjuje počev od 1. januara 2022. godine.

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona zasniva se na potrebi da se uspostavi sistem koji će osigurati da se svaki promet dobara i usluga na malo, kao i svaki primljeni avans za budući promet dobara i usluga na malo, evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Prema tome, osnovni ciljevi uspostavljanja novog sistema fiskalizacije su:

  • Efikasna kontrola svih isporuka dobara i usluga, uključujući i primljene avanse za budući promet dobara i usluga na malo, što će značajno doprineti smanjivanju sive ekonomije u ovoj oblasti i boljoj naplati poreza;
  • Stvaranje uslova Poreskoj upravi za efikasno praćenje i kontrolu poreskih obveznika kod kojih postoji rizik od izbegavanja plaćanja poreza, kao i povećanje broja poreskih kontrola u samom sedištu poreskog organa, čime se smanjuje potreba za terenskim kontrolama, a što je jedan od osnovnih nedostataka postojećeg sistema fiskalizacije;
  • Proširenje obuhvata fiskalizaciju svih obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i sve obveznike poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo, pri čemu je predviđeno da je izuzetno moguće pojedine delatnosti izuzeti od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja samo u posebno opravdanim slučajevima;
  • Smanjivanje troškova obveznika fiskalizacije i proizvođača, odnosno dobavljača elektronskih fiskalnih uređaja za evidentiranje prometa koji se odnose na administrativne procedure i sredstava koje je potrebno izdvojiti u ove svrhe.

Stoga, novi zakon nesumnjivo detaljnije uređuje predmet fiskalizacije, postupak fiskalizacije preko elektronskog fiskalnog uređaja, sadržaj fiskalnog računa, određuje obveznicke fiskalizacije i uređuje druga pitanja od značaja za fiskalizaciju kako u budućnosti ne bi dolazilo do nedoumica u oblasti fiskalizacije i evidentiranja prometa.

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.