Uskoro izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju

Uskoro izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju

23. februara 2021.

Važeći Zakon o zdravstvenom osiguranju (Službeni glasnik RS br. 25/2019) u primeni je od 11. aprila 2019. godine. Vlada Republike Srbije pripremila je izmene i dopune ovog zakona koje se trenutno nalaze u fazi javne rasprave, nakon čega će ući u skupštinsku proceduru. Nacrtom zakona je predviđeno nekoliko značajnih novina na koje ćemo se osvrnuti u ovom tekstu. Ukoliko bude usvojen, primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Zakon”) počeće 1. juna 2021. godine.

Izmene u dostavljanju obaveštenja o nastupanju privremene sprečenosti za rad

Prema važećem zakonskom rešenju, zaposleni odnosno u slučaju teže bolesti – članovi uže porodice ili druga lica sa kojima živi u porodičnom domaćinstvu, dužni su da, najkasnije u roku od tri dana od dana nastupanja privremene sprečenosti za rad, poslodavcu dostave potvrdu lekara, koja sadrži i vreme očekivane sprečenosti za rad.

Međutim, ubuduće će informaciju o privremenoj sprečenosti za rad poslodavcu dostavljati neposredno izabrani lekar elektronskim putem.

U pitanju je značajna novina budući da je obaveza dostavljana potvrde od strane zaposlenog na isti način bila uređena još od 2001. godine, u skladu sa Zakonom o radu (Službeni glasnik RS br. 70/2001 i 73/2001 – ispr.), a potom i Zakonom o radu (Službeni glasnik RS br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17 i 95/18 – dr. propis).

Danom početka primene Zakona prestaće da važe odredbe Zakona o radu o obaveštenju o privremenoj sprečenosti za rad, kao i prateća povreda radne discipline – nedostavljanje potvrde o privremenoj sprečenosti za rad (čl. 103. i 179. stav 3. tačka 2).

Obračun naknade zarade više neće vršiti poslodavci

Značajna novina predviđena je i u pogledu obračuna naknade zarade koju isplaćuje poslodavac na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (“RFZO”).

Naime, ovaj obračun više neće vršiti poslodavci već RFZO, koji je do sada vršio kontrolu obračuna, pa se novim zakonskim rešenjem izbegava dvostruko vršenje obračuna.

RFZO će vršiti obračun na osnovu podataka o uplaćenim porezima i doprinosima koje će dobijati službenim putem od Poreske uprave. Naknadu zarade RFZO će uplaćivati poslodavcu u roku od 15 dana od izvršenog obračuna, što je skraćenje roka u odnosu na važeće rešenje (30 dana).

Isplata naknada zarade trudnicama bez obzira da li je uplaćen doprinos za zdravstveno osiguranje

Zakonom je predviđeno da će osiguranice u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće ostvarivati [sva] prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja bez obzira da li je uplaćen dospeli doprinos, uključujući dakle i pravo na naknadu zarade zbog privremene sprečenosti za rad.

Prema važećem rešenju, u slučaju kada nisu uplaćeni dospeli doprinosi za zdravstveno osiguranje, osiguranica može da ostvari samo pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite, u skladu sa Zakonom o zdavstvenoj zaštiti.

Izmena u pogledu pokretanja postupka za utvrđivanje gubitka radne sposobnosti

U situaciji kada je osiguranik duže vreme privremeno sprečen za rad usled bolesti ili povrede i kada su se stekli uslovi da u tom slučaju bude upućen na procenu radne sposobnosti, zahtev invalidskoj komisiji će dostavljati izabrani lekar elektronskim putem, uz saglasnost osiguranika.

Prema važećem zakonskom rešenju, ovaj zatev je podnosio osiguranik ili u slučaju teže bolesti – članovi uže porodice ili druga lica sa kojima živi u porodičnom domaćinstvu.

Promena osnovice za obračun naknade zarade

Prema važećem rešenju, osnov za naknadu zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja čini prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad.

Međutim, ubuduće će u osnov ulaziti i naknada zarade koju je osiguranik ostvario u tom periodu.

Brisanje odredbe o zaštiti prava poslodavca

Predviđeno je brisanje odredbe člana 165. stav 2. zakona koja propisuje da zaštitu prava pred nadležnim organom može tražiti i poslodavac.

Međutom, to ne znači da poslodavci ostaju bez mogućnosti da koriste odgovarajuća pravna sredstva u skladu sa ovim zakonom. Naprotiv, odredbe člana 156. (Obnova postupka ocene o privremenoj sprečenosti za rad) i člana 157. (Veštačenje u postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja) ostaju na snazi neizmenjene, a one upravo bliže regulišu ova ovlašćenja poslodavca. Odredba člana 165. stav 2. zakona biće brisana kao suvišna.

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.