Od 2022. godine obavezno izdavanje elektronskih faktura

Od 2022. godine obavezno izdavanje elektronskih faktura

30. novembra 2020.

Primena novog Zakona o računovodstvu (Službeni glasnik RS br. 73/2019) počela je 1. januara 2020. godine, sa izuzetkom pojedinih odredba čija primena je dodatno odložena. To je upravo slučaj sa odredbom člana 9. stav 3. ovog zakona koja će početi da se primenjuje počev od 1. januara 2022. godine.

Ovom odredbom propisano je da se faktura (račun) kao računovodstvena isprava sastavlja i dostavlja pravnim licima i preduzetnicima u elektronskom obliku i da mora biti potvrđena od strane odgovornog lica koje svojim potpisom ili drugom identifikacionom oznakom potvrđuje njenu verodostojnost. Identifikaciona oznaka se utvrđuje opštim aktom kojim pravno lice, odnosno preduzetnik uređuje organizaciju računovodstva (pravilnik o računovodstvu).

Dakle, počev od 2022. godine sve fakture koje se izdaju pravnim licima i preduzetnicima moraju biti izrađene u elektronskoj formi i dostavljene elektronskim putem.

Izdavanje elektronskim faktura je moguće i sada, potpuno ravnopravno sa papirnim fakturama. U skladu sa zajedničkim objašnjenjem Ministarstva finansija i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, 12.12.2017. godine, elektronska faktura ne mora da bude potpisana elektronskim potpisom već umesto potpisa može sadržati identifikacionu oznaku odgovornog lica (tj. lica odgovornog za izdavanje te fakture).

Pojam „identifikaciona oznaka“ predstavlja svaku oznaku koja jednoznačno određuje, odnosno upućuje na odgovorno lice, odnosno lice koje je ovlašćeno za izdavanje računovodstvene isprave. Dakle, to može biti ime i prezime, potpis, faksimil, elektronski potpis i sl, kao i kombinacija pomenutih ili drugih oznaka. Ukoliko prilikom izdavanja faktura pravno lice ili preduzetnik koristi „identifikacionu oznaku“ umesto potpisa, internim aktom – pravilnikom o računovodstvu, neophodno je bliže urediti ko je odgovorno lice, odnosno lice koje je ovlašćeno za izdavanje tih faktura i šta se smatra „identifikacionom oznakom“.

Takođe, pravna lica i preduzetnici nemaju obavezu da fakturu, koja je izvorno nastala u elektronskom obliku, štampaju i tako čuvaju već se one čuvaju u obliku u kom su nastale.

Ministarstvo finansija nedavno je najavilo donošenje Zakona o elektronskoj fakturi koji će bliže urediti izdavanje e-faktura. Početak primene ovog zakona će početi 1. januara 2022. godine, što se poklapa sa početkom primene citirane odredbe Zakona o računovodstvu.

Prema najavama, novi sistem će podrazumevati razmenu elektronskih faktura kroz jedinstvenu platformu, kako bi se uticalo na digitalizaciju poslovanja, ubrzanje poslovnih tokova, izveštavanje, uz nezanemarljive ekološke benefite (npr. smanjena upotreba papira i tonera).

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.