Nove mere za ublažavanje ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19

Nove mere za ublažavanje ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19

30. decembra 2020.

I  UREDBA VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 koja je objavljena u Službenom glasniku RS br. 156/2020 od dana 25.12.2020. godine („Uredba“).

Ovom Uredbom se bliže uređuje postupak i način odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 54/20, 60/20 i 65/20 – dr. zakon) i Zaključkom Vlade („Službeni glasnik RS“, br. 104/20 i 106/20).

Ova Uredba stupa na snagu 02.01.2021. godine

Privrednim subjektima koji su se opredelili za odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa odlaže se plaćanje tih poreskih obaveza na najviše 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate za vreme trajanja odlaganja plaćanja i nije potrebno sprovoditi poseban  poreski (upravni) postupak za odlaganje plaćanja.

Porezi i doprinosi na zarade, naknade zarada i lične zarade

Ukupan iznos dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa na zarade, naknade zarada i lične zarade, odlaže se tako da prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede.

Mesečna rata u ovom slučaju ne može biti manja od 1.000 dinara.

Porezi na dobit pravnih lica

Ukupan iznos dospelih obaveza po osnovu akontacija poreza na dobit pravnih lica, odlaže se tako da prva rata dospeva 10. u narednom mesecu u odnosu na mesec u kome je podneta konačna poreska prijava poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odnosno za poreski period koji započinje u 2020. godini, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede.

Izuzetno, za obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske koji su konačnu poresku prijavu podneli do 31. januara 2021. godine, a čiji se poreski period završava u 2020. godini, prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede.

Mesečna rata ne može biti manja od 2.000 dinara.

Porezi i doprinosi na prihode od samostalne delatnosti

Ukupan iznos dospelih obaveza po osnovu akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti odlaže se tako da prva rata dospeva 10. u narednom mesecu u odnosu na mesec u kome je podneta konačna poreska prijava poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede.

Mesečna rata ne može biti manja od 1.000 dinara.

Ukupan iznos dospelih obaveza po osnovu akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika paušalaca, odlaže se tako da prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede.

Privredni subjekti mogu i pre isteka previđenih perioda, da u celosti isplate dugovane poreze i doprinose koji su predmet odlaganja plaćanja. Međutim, pravo na odlaganje ne mogu ostvariti subjekti koji u propisanim roku ne podnesu konačnu poresku prijavu poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odnosno za poreski period koji započinje ili se završava u 2020. godini.

Doprinosi čije je odlaganje plaćanja odloženo u skladu sa ovom Uredbom, smatraju se plaćenim za svrhu ostvarivanja prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, ostvarivanja prava za slučaj nezaposlenosti i ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom, kao i ostvarivanja prava u druge svrhe.

II  ODLUKE NARODNE BANKE SRBIJE

Narodna banka Srbije („NBS“) usvojila je Odluku o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19 i Odluku o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19, koje su objavljene u Službenom glasniku RS br. 150/20 od dana 14.12.2020. godine.

Obe odluke su stupile na snagu 15.12.2020. godine.

Donošenjem navedenih odluka, NBS propisuje mere i aktivnosti koje su banke i davaoci finansijskog lizinga dužni da primene u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom, što podrazumeva blagovremeno identifikovanje potencijalnih poteškoća kod dužnika i preduzimanje odgovarajućih koraka.

Naime, banke i davaoci finansijskog lizinga imaju obavezu da dužniku (fizičkom licu, poljoprivredniku, preduzetniku i privrednom društvu), koji usled okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 nije u mogućnosti da izmiruje svoje obaveze prema banci ili davaocu finansijskog lizinga, odnosno koji može imati teškoće u izmirivanju tih obaveza, na njegov zahtev, odobri olakšicu u otplati obaveza.

Ko ima pravo na olakšice?

NBS je procenila da potrebu za olakšicama imaju posebno nezaposlena lica, dužnici čiji su prosečni neto mesečni prihodi u poslednja tri meseca ispod proseka zarada u Srbiji, kao i dužnici sa prosečnim neto mesečnim prihodima u poslednja tri meseca do 120.000 dinara, a čiji neto mesečni prihod je manji za 10 posto ili više u odnosu na prihod pre 15.03.2020. godine i čiji je stepen kreditne zaduženosti, odnosno opterećenost mesečnih primanja kreditnim i drugim obavezama, iznad 40 posto tih prihoda.

Što se tiče poljoprivrednika, preduzetnika i privrednih društava, NBS je ocenila da bi olakšice u otplati obaveza bile od posebnog značaja dužnicima koji su u 2020. godini imali pad poslovnih prihoda, odnosno prometa od najmanje 15 posto u odnosu na 2019. godinu ili je došlo do prekida poslovanja dužnika u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije COVID 19.

Rok za podnošenje zahteva

Svi dužnici koji ispunjavaju propisane uslove mogu podneti banci i/ili davaocu finansijskog lizinga zahtev za dobijanje olakšica elektronskim putem ili poštom, kao i u poslovnim prostorijama do 30. aprila 2021. godine, a banka, odnosno davalac finansijskog lizinga dužni su da o zahtevu dužnika odluče i o toj odluci obaveste dužnika u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.