Koje novine nam donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji?

Koje novine nam donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji?

23. novembra 2021.

Dana 16.10.2021. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl. glasnik RS, br. 96/2021) („Zakon“). Među novinama koje ovaj propis donosi, naročito se izdvajaju one koje se tiču podnošenja poreska prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, odlaganja plaćanja kamate koja se odnosi na izmirene obaveze, zamene sredstva obezbeđenja naplate dugovanog poreza, te izdavanja dopunskog zapisnika.

Podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva

Zakon propisuje da, u slučaju kada poreski obveznik, odnosno poreski platac propusti da u propisanom roku podnese poresku prijavu o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, istu po službenoj dužnosti podnosi Poreska uprava umesto poreskog obveznika, odnosno poreskog placa.

Odlaganje plaćanja kamate

Zakon nadalje predviđa da, ukoliko poreski obveznik izmiri iznos svoje glavne poreske obaveze koja je bila predmet odlaganja, on može, u roku od pet dana od dana plaćanja, podneti zahtev za odlaganje plaćanja preostale kamate koja se odnosi na izmirene obaveze.

Prethodno navedeno se primenjuje i na dugovani porez koji je bio predmet postupka odlaganja plaćanja dugovanog poreza u kome je poništen sporazum, odnosno ukinuto rešenje pre stupanja na snagu ovog propisa.

Zamena sredstva obezbeđenja naplate

Takođe, Zakon propisuje da, na zahtev poreskog obveznika kome je odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza, Poreska uprava može izvršiti zamenu sredstva obezbeđenja naplate u tom postupku. Naravno, novo sredstvo obezbeđenja mora biti iste vrste, ali i veće vrednosti od postojećeg sredstva obezbeđenja.

Navedeno se primenjuje i na sredstva obezbeđenja u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza koje je odobreno pre stupanja na snagu ovog Zakona.

Izdavanje dopunskog zapisnika

Za kraj, kao što je to bilo propisano i pre donošenja, odnosno stupanja na snagu predmetnog Zakona, poreski obveznik ima pravo da podnese primedbe na zapisnik o poreskoj kontroli, u roku od osam dana od dana prijema zapisnika (uz propisane izuzetke). Ukoliko su u primedbama izneti novi dokazi i činjenice, zbog kojih bi trebalo promeniti činjenično stanje utvrđeno u zapisniku ili izmeniti ranije pravne ocene, poreski inspektor će o takvim dokazima i činjenicama ili o novim pravnim ocenama sastaviti dopunski zapisnik, s tim da je dužan da to učini u roku do 30 dana (umesto dosadašnjih pet dana) od dana prijema primedaba.

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.