COVID-19 INFO: Nova preporuka Vlade u vezi sa korišćenjem godišnjeg odmora

COVID-19 INFO: Nova preporuka Vlade u vezi sa korišćenjem godišnjeg odmora

23. februara 2021.

Vlada Republike Srbije donela je Zaključak 05 broj 131-1206/2021 objavljen u Službenom glasniku RS br. 11/2021, kojim je preporučila poslodavcima da pojedinim kategorijama zaposlenih priznaju više prava u pogledu korišćenja godišnjeg odmora za 2019. i 2020. godinu, u odnosu na prava garantovana Zakonom o radu.

U pitanju su zaposleni koji nisu iskoristili pripadajući godišnji odmor zbog:

  • prirode posla u vanrednim okolnostima usled epidemije zarazne bolesti COVID-19,
  • privremene sprečenosti za rad usled oboljenja od zarazne bolesti COVID-19,
  • određivanja izolacije/kućne izolacije u skladu sa zakonom,

Neiskorišćeni odmor za 2020. godinu

Vlada je preporučila poslodavcima da zaposlenima omoguće da neiskorišćeni odmor za 2020. godinu započnu i iskoriste u 2021. godini ili da prvi deo u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno iskoriste zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, a preostali deo zaključno sa 30. junom 2022. godine.

Neiskorišćeni odmor za 2019. godinu

Poslodavcima je preporučeno da zaposlenima koji nisu iskoristili deo godišnjeg odmora iz 2019. godine u skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj 53-3041/2020. godine od 6. aprila 2020. godine, omoguće da taj deo godišnjeg odmora iskoriste najkasnije do 30. juna 2021. godine, a pre korišćenja pripadajućeg godišnjeg odmora za 2020. godinu.

Na ovaj način Vlada je proširila svoju preporuku iz Zaključka 05 broj 131-10296/2020 od 15. decembra 2020. godine, koji se odnosio samo na ustanove socijalne zaštite i ustanove zdravstvene zaštite u sistemu zdravstvene zaštite u Republici Srbiji i Ministarstvu zdravlja, koji imaju obavezu radnog angažovanja u toku trajanja epidemije zarazne bolesti COVID-19, na sve poslodavce na teritoriji Republike Srbije.

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.