COVID-19 INFO: Državna pomoć za privredne subjekte u sektoru ugostiteljstva i turizma

COVID-19 INFO: Državna pomoć za privredne subjekte u sektoru ugostiteljstva i turizma

23. februara 2021.

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 (“Uredba”). Uredba je objavljena u Službenom glasniku RS br. 11/2021 i na snazi je od 13. februara 2021. godine.

Korišćenje subvencije u skladu sa Uredbom, ne isključuje mogućnost korišćenja direktnih davanja u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2. Na osnovu Uredbe biće, dakle, dodatno isplaćena sredstva za subvencionisanje zarada u ugostiteljskoj i turističkoj privredi, u iznosu od dve milijarde dinara.

Ko ima pravo na subvenciju?

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti u privatnom sektoru, i to:

 • rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;
 • rezidentni preduzetnici u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana;
 • predstavništva stranih pravnih lica.

Pored toga, neophodno je da su privredni subjekti u Agenciji za privredne registre, kao pretežnu delatnost, registrovali neku od sledećih delatnosti:

 • 5610 – delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata;
 • 5621 – ketering;
 • 5629 – ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane;
 • 5630 – usluge pripremanja i usluživanja pića;
 • 5510 – hoteli i sličan smeštaj;
 • 5520 – odmarališta i slični objekti za kraći boravak;
 • 5530 – delatnosti kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice;
 • 5590 – ostali smeštaj;
 • 7911 – delatnost putničkih agencija;
 • 7912 – delatnost tur-operatora;
 • 7990 – ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane sa njima;
 • 7711 – iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila.

Spisak privrednih subjekata koji ispunjavaju navedene uslove biće objavljen na internet stranicama Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (“Ministarstvo”) i Poreske uprave.

U čemi se sastoji subvencija?

Sredstva se dodeljuju bespovratno i jednokratno, u visini od 30.900,24 dinara po svakom zaposlenom za koga je privredni subjekt isplatio zaradu za mesec decembar 2020. godine i podneo odgovarajuću poresku prijavu.

Isplatu će izvršiti Ministarstvo na posebne namenske dinarske račune koje će Ministarstvo finansija – Uprava za trezor otvoriti za ove potrebe.

Privredni subjekti će biti obavešteni o otvaranju namenskih dinarskih računa dostavljanjem obaveštenja u elektronsko poresko sanduče na portalu ePorezi.

Privredni subjekt isplaćena sredstva može iskoristiti zaključno sa 30. septembrom 2021. godine, nakon čega će namenski računi biti zatvoreni, a neiskorišćena sredstva vraćena u budžet Republike Srbije.

Gubitak prava na korišćenje subvencije

Privredni subjekt gubi pravo na korišćenje subvencije ukoliko:

 • smanji broj zaposlenih za više od 10% u periodu od dana stupanja na snagu Uredbe zaključno sa istekom perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre dana stupanja na snagu Uredbe za period koji se završava u navedenom periodu;
 • dodeljena bespovratna sredstva do isteka perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći u potpunosti ili delimično ne iskoristi isključivo za zarade zaposlenih (nenamensko trošenje sredstava).

Privredni subjekt koji iz navedenih razloga izgubi pravo na subvenciju dužan je da, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva Ministarstva izvrši povraćaj iskorišćenih subvencija sa kamatom počev od dana kada je iskoristio sredstva do dana kada vrši povraćaj.

Veliki privredni subjekti koji su u stečaju ili u postupku likvidacije, odnosno privredni subjekti koji su se nalazili u teškoćama pre 31. decembra 2020. godine, dužni su da izvrše povraćaj odobrenih sredstava. Ovi subjekti, dakle, nemaju pravo na subvenciju, te će nakon prijema sredstava biti dužni da izvrše njihov povraćaj, ali bez obaveze plaćanja kamate.

Ovaj članak je isključivo informativne prirode i ne predstavlja pravni savet. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.